Bestuur en toezicht

Het bestuur van het SWV vertegenwoordigt vier VO-scholen en negen VSO-scholen. In het Dagelijks Bestuur zijn vier besturen uit de Westelijke Mijnstreek vertegenwoordigd. Het Algemeen bestuur bestaat uit bestuurders van in totaal acht schoolbesturen. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. 

Bestuur

Het bestuur heeft gekozen voor het bestuur/directiemodel, dit is een vorm van functionele scheiding. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het SWV en heeft ook de rol van intern toezichthoudend orgaan. De meeste bestuursbevoegdheden worden gemandateerd of gedelegeerd aan de directeur van het SWV.

Het bestuur stelt de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag vast en bewaakt de koers van het SWV. Het bestuur volgt als toezichthouder de resultaten en intervenieert waar nodig. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursbeleid en doet dit in overleg met een uitvoerende beleidsgroep. De directeur heeft een vooraf bepaalde handelingsruimte, legt mondeling en schriftelijk verantwoording af aan het bestuur.

Leden van het Algemeen Bestuur:

Eugène Bernard, voorzitter (LVO)

Jessica Baart, secretaris (Trevianum)

Peter Lemmens, penningmeester (Kindante)

Chantal Gilissen (Adelante Onderwijs)

Ronald Paulissen (Alterius)

Innovo

Directie

Maaike Vos

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Westelijke Mijnstreek