Kwaliteitszorg

Basis op orde

In de Westelijke Mijnstreek dragen scholen er zorg voor dat zij hun basis op orde hebben: samen met gemeente- en hulpverleningspartners richten zij hun onderwijs- en ondersteuningsstructuur zo in dat zij een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod hebben voor al hun leerlingen. Dit wordt beschreven in de schoolgids en het schoolondersteuningsplan (SOP).

Niet alleen scholen zorgen ervoor dat zij hun basis op orde hebben, ook de gemeente heeft zich gecommitteerd aan deze afspraak. Zij streeft ernaar dat zij haar basis op orde heeft en in staat is om de samenwerking met en het ondersteuningsaanbod op scholen optimaal vorm te geven.

 

 

 

 

PDCA-cyclus en monitoring

Aan de basis van onze kwaliteitszorg staat het doorlopen van de PDCA- cyclus: we maken beleid en plannen activiteiten, voeren deze uit, evalueren en stellen vervolgens beleid en activiteiten bij. Onderliggende documenten zijn het vierjaarlijkse ondersteuningsplan en de daaruit voortkomende jaarplannen die elk jaar worden gemaakt en geëvalueerd.

Om evaluaties goed uit te voeren is het van belang dat we data verzamelen, analyseren en opbrengsten monitoren. Perspectief Op School (POS) is een kwaliteitsinstrument dat het SWV hier onder andere voor gebruikt. In POS worden de (jaar)plannen van het SWV genoteerd en geëvalueerd. Daarnaast wordt in POS de basis- en extra ondersteuning van de scholen genoteerd, gemonitord en inzichtelijk gemaakt voor professionals en ouders. De PDCA-cyclus van het SWV en die van de scholen sluiten op elkaar aan en zijn aanvullend op elkaar.

In het kwaliteitsplan is de PDCA-cyclus nader beschreven en is tevens uitgewerkt welke activiteiten, doelen en meetmomenten jaarlijks worden uitgevoerd.

 

POS is een digitaal kwaliteitsinstrument waarin scholen jaarlijks gegevens met betrekking tot de ondersteuning noteren. POS genereert overzichten en dashboards die gebruikt worden om resultaten te monitoren en als input voor de school- gesprekken.