Organisatiestructuur

Het SWV heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). In deze raad zijn personeel van scholen binnen onze regio en ouders/leerlingen evenredig vertegenwoordigd. 

Ondersteuningsplanraad

Beleidsgroep Passend Onderwijs

De Beleidsgroep Passend onderwijs, bestaande uit schoolleiders vo/vso, de coördinator van het Onderwijsdienstencentrum (ODC) en seniorbeleidsmedewerker jeugd en onderwijs van de gemeente Sittard-Geleen, overlegt over de uitvoering van het beleid zoals beschreven in het ondersteuningsplan. 

Het Netwerk van zorgcoördinatoren: professionals die dagelijks in contact staan met docenten/ mentoren, leerlingen en ouders. In dit netwerk wordt informatie gedeeld en het beleid van het SWV wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van de scholen.

ZOCO netwerk

ODC

Het Onderwijs Dienstencentrum (ODC) bestaat uit gedragswetenschappers, een coördinator en een medewerker die op vraag van het SWV werkzaamheden verrichten ten behoeve van de reguliere vo-scholen. Het ODC wordt gecoördineerd door een gedragswetenschapper die tevens voorzitter is van de Plaatsings Commissie Passend Onderwijs.

De Plaatsings Commissie Passend Onderwijs (PCPO) is de commissie die verantwoordelijk is voor advisering van de directeur over al dan niet toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. De PCPO bestaat uit een voorzitter en drie leden met verschillende achtergrond en expertise zoals gedragsproblemen, verstandelijke beperking en medische problematiek.

PCPO

PAVO

De commissie Passend Advies Voortgezet Onderwijs (PAVO) voert overleg, zowel op vaste momenten als incidenteel op vraag, over leerlingen uit het basisonderwijs die omwille van hun ondersteuningsbehoefte speciale aandacht vragen bij de overstap van po naar vo. In de PAVO worden gezamenlijk de mogelijkheden binnen het regulier vo onderzocht. De PAVO bestaat uit een voorzitter, ambtelijk secretaris (gedragswetenschapper ODC) en een vertegenwoordiging van betrokken v(s)o-scholen in de regio.