Regulier VO

We streven ernaar dat jongeren zoveel mogelijk dichtbij huis, samen met hun vrienden en vriendinnen naar dezelfde school gaan, ongeacht de ondersteuningsvraag die ze hebben. Voor een groot deel van onze jongeren is dat mogelijk. Indien ze extra ondersteuning nodig hebben, bieden we dat zoveel mogelijk op de reguliere school, samen met kernpartners binnen en buiten school. Maatwerk kan soms nodig zijn om een passend aanbod op een reguliere school passend te maken. 

Ondersteuning op de scholen

 

 

 

Een hoge kwaliteit van de ondersteuningsstructuur levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van meer inclusief onderwijs en draagt er mede zorg voor dat elke leerling kan rekenen op de juiste ondersteuning op het juiste moment. Binnen het vo onderscheiden we vijf niveaus van ondersteuning, waarvan niveau 1 t/m 4 worden uitgevoerd door en binnen de vo-scholen. Niveau 5 is plaatsing binnen vso.

In het schoolondersteuningsprofiel (kort omschreven als SOP) beschrijven de scholen welke basisondersteuning en extra ondersteuning zij bieden. Het SOP van elke school kunt u vinden op de websites van de scholen. 

Niveau 1 en 2

 

De basisondersteuning vindt plaats in niveau 1 t/m 4 waarbij de basis op orde in niveau 1 en 2 plaatsvindt. 

Niveau 1

De mentor/vakdocent observeert, signaleert en begeleidt de leerling. Knooppuntpartners verzorgen activiteiten in het kader van preventie. 

Niveau 2

Er worden gerichte afspraken vastgelegd over de aanpak van de leerling waarbij ouders worden betrokken. Knooppuntpartners kunnen worden ingezet voor advies of kortdurende begeleiding.

Specifieke interventies vinden plaats in niveau 3 en 4. Hier worden knooppunten georganiseerd.

Niveau 3

In een knooppunt met ouders en leerling wordt onderzocht, afgesproken en vastgelegd wat en wie nodig is. Er wordt een OPP, oftewel ontwikkelingsperspectief, opgesteld waarin wordt beschreven waar de school met de jongere naartoe werkt. Knooppuntpartners worden betrokken voor advies, begeleiding, handelingsgericht onderzoek of verwijzing hulpverlening.

Niveau 4

Er vindt regelmatig knooppuntoverleg plaats waarbij de ontwikkeling en aanpak van de leerling wordt gevolgd en zonodig bijgesteld en vermeld wordt in het OPP.

 

 

Niveau 3 en 4