Onze scholen

In de regio Westelijke Mijnstreek zijn verschillende scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Daarnaast werken we samen met andere schoolbesturen en scholen in Zuid-Limburg.

Voortgezet onderwijs

In de regio Westelijke Mijnstreek zijn de volgende schoolbesturen en scholen voor voortgezet onderwijs.

 

DaCapo College - Stichting LVO

Wij bieden kinderen een toekomst

Bij ons staat elk kind centraal. DaCapo kijkt naar mij!

Elk kind heeft recht op gelijke kansen en verdient onderwijs met de beste toekomstmogelijkheden.

Het DaCapo College bereidt je voor op de arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en een bestendige plaats in de samenleving. Je krijgt bij ons volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

‘Leren en ontwikkelen’ in actieve verbinding met elkaar en in samenwerking met de omgeving.

Voel je welkom op onze school met enthousiaste, betrokken collega’s die het beste met je voor hebben. Voel je welkom in een modern schoolgebouw dat ruimte biedt aan het onderwijs van de toekomst.

Voel je welkom op een school waar je gezien wordt.
 
We hopen je snel te ontmoeten!
GraafHuyn_beeldmerk_paars-oranje NIEUW LOGO

Graaf Huyn College - Stichting LVO

We zijn er voor iedereen en voor jou in het bijzonder. 

Bij Graaf Huyn vinden we het belangrijk dat je je op je gemak voelt en jezelf kunt zijn. We bieden een goede basis. Om te zien wie je bent en te ontdekken wat je later wilt worden. 

We hebben oog voor jouw talenten, die je kunt ontwikkelen en delen met anderen. Want je zit hier niet alleen voor jezelf. Daarom leren we je samen te werken en vrienden te maken voor het leven.

Wij dagen je uit grenzen te verleggen. Er valt altijd wat te leren en te beleven, elke dag opnieuw. Totdat je bent, waar je eerder alleen van kon dromen. En dat is nog maar het begin. 

Groei verder

Graaf Huyn

Groenewald - Stichting LVO

Groenewald staat voor uitdagend onderwijs, kwaliteit, vernieuwing met behoud van het goede en kleinschaligheid. De vakdocent neemt in het leerproces dan ook nog steeds een centrale rol in. Onder leiding van de docenten worden prima resultaten bereikt.  Op Groenewald hechten we zeer aan onze veilige sfeer en staat de leerling centraal, met daarom heen een adequate zorgstructuur.

We zijn een kleine school, maar wel één met een volwaardig en volledig onderwijsaanbod. We hebben een fijn, nieuw en overzichtelijk gebouw en we zorgen er voor dat de leerling bij ons geen nummer is. Wij kennen de leerling en die wordt als individu gerespecteerd, gewaardeerd en gestimuleerd.

Trevianum - Stichting Trevianum

Trevianum scholengroep omvat drie zelfstandige scholen: havo, atheneum en gymnasium. Wij zien als onze missie jonge mensen van nu intellectueel en sociaal-emotioneel toe te rusten voor de maatschappij van straks. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen opgroeien tot volwassenen die leiding kunnen geven aan hun eigen leven in deze steeds veranderende wereld. Daarbij zien wij voor ons een dubbele taak weggelegd: een kwalificerende en een socialiserende taak.

Voortgezet speciaal onderwijs

Uitgangspunt voor speciale ondersteuning is de ondersteuningsbehoefte van een leerling en de vraag waar deze leerling het best passende aanbod kan krijgen. Als het om speciale ondersteuning gaat, betreft het in zijn algemeenheid leerlingen die een meervoudige ondersteuningsvraag hebben die binnen een reguliere setting niet beantwoord kan worden.

De Parkschool - Stichting Kindante

De Parkschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking, waarbij de leerling in zijn “leren leren” en “leren leven” centraal staat. Wij willen de leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk
bestaan met een voor hen passende (werk)plek in de samenleving. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesses, talenten en mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk. Dit alles gebeurt in overleg met leerling en ouders/ verzorgers en samen
met keten-partners.

Xaverius - Stichting Kindante

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs en begeleiding te bieden.

Wij gaan uit van de talenten van elke leerling en bieden daarop aangepaste arrangementen die de leerling helpen bij het realiseren van de doelen van het individuele ontwikkelingsperspectief. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen op termijn (terug) kunnen schakelen naar het reguliere (of speciale) basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs dan wel naar een (betaalde) plek op de arbeidsmarkt. Wij werken hierbij nauw samen met ouders, verzorgers, hulpverleningsinstanties en andere betrokkenen.

VSO Xaverius bestaat uit een VMBO school, gelegen in Geleen, en een Leer Werk & Trainings Centrum (LW&TC), gelegen in Sittard.

Zuid-Limburg

Naast bovenstaande scholen binnen onze regio zijn de volgende schoolbesturen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs vertegenwoordigd in ons samenwerkingsverband. 

Adelante Onderwijs

Adelante heeft twee scholen voor speciaal onderwijs:

Mytylschool Encanto

Een school voor speciaal onderwijs gericht op lichamelijk beperkte en langdurig zieke kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Ook kinderen met een meervoudige handicap kunnen bij hen terecht.

Tyltylschool de Maasgouw

Deze school biedt hoogwaardig speciaal onderwijs aan lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. 

Stichting Alterius

Onder stichting Alterius vallen twee scholen voor speciaal voortgezet onderwijs:

VSO De Buitenhof

Een gespecialiseerde school voor leerlingen met psychiatrische problematiek voor langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen. 

VSO St. Jozef

Deze school biedt onderwijs aan leerlingen in een justitiële jeugdinrichting, leerlingen in een gesloten jeugdinrichting en leerlingen met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen. 

Stichting Innovo

De Pyler

VSO De Pyler (Heerlen) is een school voor orthopedagogisch onderwijs dat zich richt op, zoals het in de Onderwijswet wordt omschreven, zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok).