Naar het VSO

Voor een beperkt aantal leerlingen is het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in het regulier onderwijs onvoldoende om zich goed te ontwikkelen. Zij zijn aangewezen op een specialistisch onderwijsaanbod in het voortgezet speciaal onderwijs: vso. Het vso heeft expertise op het gebied van onderwijs en ondersteuning aan jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte. 

Naar het VSO

Door ons regulier onderwijs meer toe te rusten en inclusief onderwijs te realiseren, zal het aantal leerlingen dat aangewezen is op specialistisch onderwijs afnemen en zullen alleen de leerlingen met een heel specifieke / complexe ondersteuningsbehoefte gebruik maken van ons specialistisch onderwijs. Hiervoor wordt een TLV aangevraagd. Als het mogelijk is, werkt het VSO toe naar een overstap naar een reguliere VO school en als dat niet mogelijk is, wordt een jongere voorbereid op werk of dagbesteding. 

Binnen het vso wordt er op verschillende manieren ondersteuning geboden. Het kan daarbij gaan om eenvoudige en algemene, maar ook specifieke ondersteuning. Deze ondersteuning wordt door jeugdhulp ingericht waarbij er direct met school in de klas of groep wordt samengewerkt.

 

Aanvraagprocedure TLV VSO