TLV VSO

Wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling de mogelijkheden van een vo-school overvraagt, kan er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Algemeen

Een toelaatbaarheidsverklaring (afgekort TLV) is noodzakelijk voor plaatsing binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Elke v(s)o school kan een TLV aanvragen.

Of een leerling kan starten op een school voor speciaal onderwijs is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het aanbod van de betreffende school. 

Uitgangspunt voor speciale ondersteuning is de ondersteuningsbehoefte van een leerling en de vraag waar deze leerling het best passende aanbod kan krijgen. Als het om speciale ondersteuning in het vso gaat, betreft het leerlingen die een complexe ondersteuningsvraag hebben die binnen een reguliere setting niet beantwoord kan worden.

Meer informatie leest u in bijlage 7 van het ondersteuningsplan. 

Het arrangement vso korttijdelijk (oftewel maatwerkarrangement) is bedoeld voor leerlingen met een ondersteuningsvraag waarop het regulier vo geen antwoord heeft en waarvoor een TLV is aangevraagd. Het betreft incidentele gevallen waarbij het onduidelijk is of het vso wél een antwoord heeft op de ondersteuningsvraag van de leerling. Voor deze leerlingen wordt geen TLV afgegeven, maar wordt een maatwerktraject toegekend voor de duur van 13 weken.

Indien gedurende deze periode blijkt dat het vso een antwoord heeft op de ondersteuningsvraag van de leerling, volgt alsnog afgifte van een TLV of verlenging van het traject voor de duur van het schooljaar. Indien echter ook het vso geen antwoord heeft op de ondersteuningsvraag volgt gezamenlijk overleg om een andere oplossing te vinden.

Het arrangement vso korttijdelijk voorkomt afgifte van een TLV die niet effectief is, geeft flexibiliteit en schept de verplichting voor alle betrokken partijen om na een relatief korte periode met elkaar op zoek te gaan naar een andere oplossing wanneer het vso aanbod onvoldoende blijkt. Per afgegeven arrangement van maximaal 13 weken wordt een standaard overeenkomst opgemaakt voor betreffende leerling. Na afloop van het traject neemt het SWV contact op met het vso en wordt op grond van de evaluatie en afspraken met betrekking tot het vervolg, vastgelegd welke situatie zoals hieronder beschreven van toepassing is en welk bedrag er wordt uitgekeerd. 

Maatwerkarrangement

Vso-scholen

In de Westelijke Mijnstreek beschikken we over twee scholen voor vso:

De Parkschool – Stichting Kindante

De Parkschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking, waarbij de leerling in zijn “leren leren” en “leren leven” centraal staat. Wij willen de leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een voor hen passende (werk)plek in de samenleving. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesses, talenten en mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk. Dit alles gebeurt in overleg met leerling en ouders/ verzorgers en samen met keten-partners.

 

Xaverius – Stichting Kindante

 

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs en begeleiding te bieden.

Wij gaan uit van de talenten van elke leerling en bieden daarop aangepaste arrangementen die de leerling helpen bij het realiseren van de doelen van het individuele ontwikkelingsperspectief. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen op termijn (terug) kunnen schakelen naar het reguliere (of speciale) basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs dan wel naar een (betaalde) plek op de arbeidsmarkt. Wij werken hierbij nauw samen met ouders, verzorgers, hulpverleningsinstanties en andere betrokkenen.

VSO Xaverius bestaat uit een VMBO school, gelegen in Geleen, en een Leer Werk & Trainings Centrum (LW&TC), gelegen in Sittard.