Klachten en bezwaar

Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met betrokkenen ten aanzien van passend onderwijs. Desondanks kan het voorkomen dat er verschillen van inzicht ontstaan die leiden tot een klacht of een bezwaar.

Zijn ouders het niet eens met het besluit van de PCPO over al dan geen afgifte van een TLV vso of PrO, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven of kosteloos een onder- wijsconsulent inschakelen. Onderwijsconsulenten kunnen een advies geven over een passend aanbod voor betrokkenen. Voor meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl.

 

Is er na bemiddeling van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen ouders een oordeel vragen aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring vso of de kwestie voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Voor meer informatie: info@onderwijsgeschillen.nl en www.onderwijsgeschillen.nl