Optimale ontplooiingskansen voor elke leerling

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Voortgezet Onderwijs Westelijke Mijnstreek

NIEUW:

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 31.04  bestaat uit alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de Westelijke Mijnstreek. Voor een overzicht van onze scholen klikt u hier. Wij nemen met elkaar de verantwoordelijkheid om voor iedere jongere in deze regio passend onderwijs te verzorgen.

Knooppunten

Om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk verantwoordelijk kunnen dragen voor onze jongeren, voeren we het gesprek met de juiste mensen op het juiste moment. Deze gesprekken noemen we knooppunten, een middel dat helpt bij de samenwerking.

Het SWV werkt nauw samen met partners om hun leerlingen het onderwijs en de ondersteuning te bieden die elke leerling nodig heeft.

Inclusief onderwijs

Als SWV streven we naar inclusief onderwijs: leerlingen samen op school, met al hun mogelijkheden, ondersteuningsbehoeften, kansen en belemmeringen.

Meer informatie over inclusief onderwijs leest u hier.

In de Westelijke Mijnstreek hebben we deze ontwikkeling opgenomen in ons ondersteuningsplan (LINK maken).

Ouder- en jeugdsteunpunt

Tekst over ouder- en jeugdsteunpunt

Met link naar:

https://opgroeienin046.nl

Doelstelling

NIEUW:

Onze doelstelling is om elke jongere de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. We werken hierbij samen met leerling, ouder(s)/verzorger(s), school en partners. Door gezamenlijke inzet en betrokkenheid dragen we bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van de jongeren. 

 

OUD:

Een dekkend en kwalitatief hoogstaand continuüm c.q. netwerk van onderwijs en een ondersteuningsstructuur voor elke leerling die ondersteuning nodig heeft. Leidend uitgangspunt is: zo thuisnabij mogelijk, zo licht mogelijk, zo snel mogelijk en van goede kwaliteit.

Sluitende bedrijfsvoering op SWV-niveau met betrekking tot de inzet van de beschikbare ondersteuningsmiddelen voor lichte tot en met zware ondersteuning, waarbij de toewijzingsprocedure voor ondersteuningsmiddelen plaatsvindt op basis van een transparante en praktische systematiek.

Uitgangspunt

NIEUW: 

Voorstel: weglaten.

OUD:

Focus, samenwerking en samenhang. Er wordt voor gezorgd dat medewerkers voldoen aan de professionele functie-eisen die bij het schoolondersteuningsprofiel horen. Vandaar dat er hoge prioriteit is voor de competentiegerichte professionalisering van docenten.

De basis van het voorgaande wordt gevormd door een vijftal fundamentele waarden die richtinggevend zijn voor het handelen van alle betrokkenen: leerlinggericht, verbinden, respect, samenwerken, integriteit.

Inrichting van het SWV

NIEUW:

Voorstel: weglaten. 

 

OUD:

Op basis van de missie en visie is uitgebreid van gedachten gewisseld over het gewenste bestuursconcept dat zou moeten leiden tot realisatie van de gestelde doelen. Unaniem kozen betrokkenen voor een lerend bestuursconcept, waarin de volgende uitgangspunten leidend zijn: vertrouwen als basis, gericht op vrijheid binnen grenzen, gericht op lange termijn, gericht op gezag en verbinding, decentrale verantwoordelijkheden / bevoegdheden, flexibel, inspelend op mogelijkheden, platte organisatiestructuur met zo min mogelijk tussenlagen, eenvoudige ondersteunende informatie- en administratiestructuur, inspiratie, bevordering van creativiteit en passie, diversiteit binnen heldere kaders, ruimte voor professioneel vakmanschap, ondersteuning van direct leidinggevenden en begeleiding naar taakvolwassenheid, contact met het primaire proces, inhoud, medewerkers en omgeving.

Een sterke basis

NIEUW:

Voorstel: weglaten.

 

OUD:

In het schoolondersteuningsprofiel geven scholen aan welke basisondersteuning zij bieden. Zij beschrijven de competenties die docenten bezitten in het omgaan met verschillen. Scholen kunnen leerlingen op grond van de beschreven basisondersteuning aannemen, zonder daarvoor een beroep te hoeven doen op het ondersteuningsbudget van het samenwerkingsverband of direct gebruik te maken van de breedte- of diepteondersteuning zoals die binnen het SWV wordt aangeboden.